Wednesday, October 28, 2009

PERTUMBUHAN IDEOLOGI

Pertumbuhan Ideologi


http://almuthaqqaf.blogspot.com/2007/09/pertumbuhan-ideologi_10.html

Sejak abab ke 18,19 dan juga abad ke-20 dunia Barat dikatakan sedang berada dalam abad Idealogi (age of ideologies). Istilah ideologi mula-mula sekali dipakai oleh Destutt de Tracy (754-1836) dalam bukunya, Elements d'ideologie (1796) sebagai satu cabang zoologi untuk mengkaji secara saintifik tentang asal usul idea-idea. Tujuan praktikalnya ialah untuk menyediakn satu asas baru pendidikan yang bebas daripada prasangka agama dan metafizik.
Kini perkataan ideologi dipakai secara meluas untuk sebarang sistem kepercayaan, pemikiran atau kaedah sebagai asas tindakan social dan politik. Antara idealogi-idealogi yang terkenal ialah sekularisme, liberalisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan marxisme, evolusionisme atau darwinisme, Freudisme, eksistensialisme dan lain-lain lagi.
Suatu hakikat yang perlu dipandang berat ialah bahawa idealogi-idealogi tersebut bukan sahaja kebanyakannya dipelopori oleh tokoh-tokoh Yahudi, bahkan juga disebarluaskan oleh mereka dengan tujuan untuk menghancurkan manusia bukan yahudi (goyim). Hakikat ini didedahkan dalam Protokol Zionisme sendiri seperti yang berikut:
Biarkan mereka (goyim) dengan teori-teori (sains) itu. Kerana itulah yang sentiasa mempengaruhi mereka supaya mempercayai sepenuhnya teori-teori itu. Para intelek Goyim akan berasa bangga dengan pengetahuan mereka tanpa menentukan sama ada pengetahuan mereka itu betul atau tidak, dan mereka akan menggunakan pengetahuan mereka yang telah diperolehi daripada sains, yang telah digunakan oleh wakil-wakil khas kita, telah menyusun untuk membawa mereka kea rah yang kita mahu. Jangan menyangka bahawa kenyataan-kenyataan ini Kosong dan tidak bermakna. Renungkanlah kejayaan Yang kita usahakan untuk Darwinisme, Marxisme, Nietzscheisme. Bagi kita orang-orang Yahudi nyatalah Bahawa perintah-perintah ini akan melemahkan serta Meleburkan fikiran orang-orang Goyim (perkara 2:3)
Sesuai dengan tujuan asal penggunaan istilah ideologi untuk membebaskan manusia daripada prasangka agama dan metafizik, tidak syak lagi ideologyi-ideologi buatan manusia telah mempengaruhi tindakan manusia dalam kegiatan ilmu dan kehidupan mereka.1)
1) SEKULARISME
Walaupun dari segi istilahnya ia agak baru, namun pada praktiknya ia merupakan fenomena lama dalam sejarah Eropah, Kita mengetahui bahawa proses sekularisasi berjalan serentak dengan gerakan Renaisans dan gerakan refomasi kristian yang kemudiannya mencapai kemuncaknya pada era Enlightenment pad abad ke-18 apabila agama dan kepercayaan diperangi sebagai ajaran tahyul. Tentang istilah sekularisme itu sendiri, pada mulanya yang lebih banyak dipakai ialah atheisme atau fahaman tidak bertuhan, oleh tokoh-tokoh atheis Inggeris pada abad ke-19 seperti Shelley, Richard Carlile, G.J Holyoeke, Robert Cooper, Charles Southwell, Charles Bradlaugh, G.W Foote dan Chapman Cohen. Dan pada abad ke-20 pula ialah tokoh-tokoh seperti John Ellis McTaggrt, G.E Moore dan Bertrand Russell. Tetapi pada tahun1852 Holyoeke lalu mempopularkan istilah 'secularist' untuk menggantikan atheisme. Pandanganya disanggah oleh Bradlaugh, sehingga pada tahun1870 tercetus perdebatan sengit antara kedua-duanya kerana Bradlaugh tetap mempertahankan istilah atheisme,sedangkan Holyoeke menolaknya kerana dianggap kasar dan tidak bermoral. Sejak itu istilah sekularisme mula terkenal, walaupun dari segi konsepnya ia telah alma diamalkan.
2) LEBERALISME
Ia merupakan suatu fahaman tentang kebebasan, tokoh-tokohnya yang utama ialah John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), yang merupakan ahli Rosicrucian dan freemanson yang tersohor. Sesuai dengan melieunya, aliran ini memang paling dominant pada zaman Enlightenment dan revolusi perancis 1789. dengan dukungan Freemenson, aliran leberalisme merupakan ideologi yang terpengaruh dalam mencetuskan Revolusi Amerika 1776, Revolusi Perancis 1789, Revolusi-Revolusi 1848 dan revolusi-revolusi lainnya di Eropah. Sebenarnya leberalisme di sini bukanlah seperti yang difahami oleh pejuang-pejuang hak asasi manusia, iaitu bebas berfikir, bersuara dan bertindak untuk membasmi kezaliman. Leberalisme yang dituntut oleh Freemason ialah bebas membuat anarki dan konflik yang berterusan sehingga meruntuhkan nilai agama dan moral.
3) NASIONALISME
Akibat langsung daripada aliran leberalisme ialah semaraknya semangat nasionalisme. Sebagai reaksi terhadap dasar imperialisme Napoleon Bonaparte, lahirlah gerakan nasionalisme di negeri-negeri seperti Jerman dan Itali. Antara tokoh nasionalis terkemuka Itali ialah Giuseppe Mazzini, yang sangat terpengaruh kepada pemikiran Rousseau dan Mazzini itu senderi merupakan tokoh Freemason Itali abad ke-18 bersama Garibaldi.
Kadang-kadang nasionalisme mengambil bentuk yang sangat sempit, iaitu semangat rasisme atau rasialisme (semangat yang menekankan bahawa suku kaum sendiri yang paling unggul) dan tribalisme.Thomas Jefferson misalnya, sebagai sebagai tokoh Freemason yang terkemuka di Amerika, walaupun secara teori menerima konsep egalitarian tentang kesamaan manusia, tetapi nasih menganggap kulit hitam adalah lemah berbanding dengan kebolehan semulajadi orang kulit putih baik dari segi fizikal mahupun mental. Sebenarnya jika ditelusuri semangat rasisme dalam sejarah, ternyata usianya sangat tua sekali, iaitu semangat semitisme di kalangan oaring-orang Yahudiyang menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan. Semangat inilah menjadi asas kepada gerakan Zionisme pada zama moden, yang turut dikembangkan secara rahsia melalui gerakan Freemason dan Illuminati. Sebagai reaksi terhadap semangat Semitisme itu timbulah pula semangat anti-semitisme di Jerman, iaitu apabila Carl Ritter (1779-1859) menekankan keunggulan Ras Aryan atau bangsa Jerman khususnya sebagai bangsa yang terunggul.Doktrin Aryanisme kemudiannya menjadi dasar perjuangan parti Nazi pimpinan Hilter, yang menghapuskan berjuta-juta kaum Yahudi dalam tragedi Holocoust.
3) KAPITALISME
Kemudiannya tentang aliran kapitalisme, sebagai anak kandung liberalisme, ia berasakan prinsip individualisme yang kemudiannya melahirkan sistem pasaran bebas. Secara teorinya sistem ini dikembangkan oleh Adam Smith (1773-1779), melalui karyanya, The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun tercetusnya revolusi Amerika 1776. Sebagai seorang seorng penyokong Freemason, beliau sangat dipengaruh oleh John Locke. Bagaimanapun secara praktiknya sistem kapitalisme dikembangkan oleh kaum Yahudi yang sejak zaman-berzaman mengamalkan sistem riba dan monopoli dalam kegiatan ekonomi mereka.
Dalam agama Yahudi sendiri terdapat ajaran yang menghalalkan riba jika berusan dengan orang asing, tetapi melarangnya apabila berusan dengan orang yahudi (Sifir al-Tathniah 23 : 19) sebab itulah jesus Christ dikatakan sangat benci kepada pemiutang Yahudi, lantaran mereka mengamalkan riba. Mereka dianggap menyembah Mammon dan berkumpul di dalam Synagogue Satan (Revelation 2 : 9). Golongan kapitalis Yahudi memainkan peranan utama dalam peperangan saudara (1642-1649) dan Revolusi Gemilang 1688 di England yang membawa kejatuhan James 11 (1685-1688) dan seterusnya kenaikan orang yang mereka bantu, William of Orange dan isterinya Mery. Dengan kenaikan mereka, golongan yahudi ini mendesak agar diberikan kebenaran menubuhkan Bank of England, yang berjaya ditubuhkan pada tahun 1694 di bwah pimpinan William Paterson. Namun kemudian bank ini dikuasai oleh keluarga Rothschild, penganjur sistem kapitalis moden berbangsa Yahudi.
4) SOSIALISME
Mengenai aliran sosiallisme pula, ia juga di namakan komunismeatau marxisme, kerana menurut nama pengasasnya Karl Marx (1818-1883), seorang bangsa yahudi. Memang Komunisme dipengaruhi oleh Marx, tetapi dia sendiri dipengaruhi oleh Hegel dan Darwin. Dalam propagandanya sering ditekankan bahawa sosialisme bertentangan dengan kapitalisme dalam banyak hal,seperti masalah hak milik, masalah nilai lebih (surplus value) dan sebagainya. Tetapi itu pada zahirnya sahaja. Sedangkan hakikatnya baik kapitalisme mahupun sosialisme lebih merupakan saudra kembar sahaja, seperti dalam dua muka (two side of the same coin). Memang Marx banyak menyerang amalan surplus value sebagai jenayah terhadap rakyat, tetapi dia sama sekali tidak menyebutkan keburukan hutang dan riba (interest). Sebenarnya dalam sejarah sendiri sistem sosialis di Russia berjalan di bawah perancangan dan pembiayaan para kapitalis Yahudi. Bahkan Marx sendiri hidup di bawah ehsan kapitalis besar, Friedrich Engels. Pada hakikatnya kedua-dua ideologiekonomi ini terbina di atas prinsip yang sama, iaitu materialisme dan monetarisme. Atau lebih tepat, kedua-duanya adalah sub-sistem monetarisme belaka.
5) EVOLUSIONISME
Ia juga dinamakan Darwinisme menurut nema pengasasnya, Charles Darwin (1808-1882), seorang yahudi. Memang ada tokoh-tokoh evolusionis pra-Darwin seperti Lamark, Charles Lyell, William Paley dan Robert Malthus. Tetapi baru di tangan Darwin melalui dua buah bukunya. The Origin for spices (1859) dan The Descent of Man (1871) teori evolusi menadi terkenal. Dan selepas Darwin, timbul tokoh-tokoh pos-Darwinian seperti Haeckel, Hooker dan Thomas Huxley yang merupakan ahli The Royal Soceity of London. Pada asasnya terdapat dua konsep penting dalam teori Darwin . Pertama, anggapanya bahawa sepsis purba yang simple telah berevolusi menjadi sepsis yang kompleks melalui proses rawak atau kebetulan (accident, chance) tanpa bantuan dari sebarang kuasa. Kedua, proses rawak itu dipandu oleh pilihan tabii (natural selection) atau pertarungan tabii (way of nature) di mana yang kuat sahajalah yang akan hidup (survival for the fittest).
Prinsip evolusionisme telah mempengaruhi kelahiran pragmatisme, yang diasaskan oleh Charles S. Peirce (1839-1914),William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Dengan menolak konsep falsafah metafizik dan spekulatif, aliran pragmatisme lebih menekankan falsafah amali, yakni akibat yang praktikalnya (practical consequences) sebagai ukuran baik buruk sesuatu. Yang benar ialah yang bernilai praktikal atau yang dapat atau yang dapat dikerjakan (that which works). Dengan berfikir secara pragmatik, bererti kita mementingkan apa yang dapat dibuat, faedah dan keuntungannya, sesusai atau tidak dengan situasi atau realiti yang berbeza dab berubah-ubah, di samping menyediakan rancangan daruratnya sekali. Sedangkan apa sahaja yang tidak praktikal atau tidak dapat dikerjakan,semuanya itu tidak bernilai dan tidak berguna sama sekali.
6) FREUDISME
Kemudianya tentang aliran Freudian, sesuai dengan namanya, ia diasaskan oleh seorang tokoh berbangsa yahudi juga, Sigmund Freud (1856- 1939). Peranan yang terbesar ialah dalam bidang psikologi atau psikiatri dan psikoterapi, iaitu melalui teorinya tentang pengaruh kuasa tidak sedar (unconscious force) terhadap fikiran dan kelakuan manusia, serta teori respresi seks sebagai punca neurosis atau sakit jiwa. Pada mulanya Freud dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Alfred Adler dan Carl G. Jung. Tetapi lantaran teori-teori freud yang controversial itu mereka lalu berpisah dan menjadi tokoh psikologi yang terkenal pula.
7) EKSISTENSIALISME
Mengenai aliran eksistensialisme ia dipelopori oleh Soren Kierkegaard (1813-1835) dan dikembangkan oleh Martin Heidegger (1889-1976), Karl Jasper (1883-1969), dan novelis-novelis atheis seperti Jean-Paul Satre (1905-1980) dan Albert Camus (1913-1960). Bagi Kierkegaard yang masih percaya kepada tuhan, eksistensialisme lahir sebagai suatu reaksi atau protes terhadap masalah manusia yang serba rumit lagi membingungkan dan absurd. Tetapi ditangan Satre yang berbangsa Yahudi itu eksistensialisme sudah bercorak athestik.
Demikianlah antara lain ideologi-ideologi barat moden yang kemunculannya merupakan puncak proses sekularisasi yang bermula sejak zaman Renaisans sebelumnya. Memang tidak semua ideologi lahir kerana dorongan ilmu, tetapi dalam perkembangannya ia membawa natijah yang besar terhadap wajah dan arah ilmu pengatahuan itu sendiri. Ideologi nasionalisme misalnya, walaupun ia merupakan ideology politik, tetapi ia banyak mencorakan kegiatan ilmu dan penyelidikan yang dijalankan. Apalagi pada ideologi-ideologi yang bersifat ilmu pada mulanya, seperti Marxisme, Darwisme, dan Freudian, maka lebih jelas lagi kesannya terhadap wajah dan corak ilmu pengatahuan yang dihasilkan. Dan di dalam perkembangan dan penyebaran semuanya itu, di belakang tabir berdirilah dalangnya yang utama, iaitu golongan Yahudi dan konco-konconya yang biasanya terdiri daripada golongan yang berkuasa.

2 comments:

 1. Artikel yang sdr poskan untuk entri ini amat berat untuk difikir dan difahami. Apatah lagi bagi orang Lepih. Ianya adalah bagai seulas garam yg dilemparkan ke laut.

  Bagi orang cendikiawan ianya merupakan satu bacaan umum saja. Tak boleh nak disesuaikan langsung dgn dasar kerajaan kita. Nak apply isme apa, entah.

  Nasionalisme? Kerajaan kita seolah-olah menolak nasionalime, buktinya sejarah kita tidak nasionalistik.

  Kita sudah dirasuk oleh zionisme, ha ha ha...

  ReplyDelete
 2. Terima kasih kerana mengikuti atikel tersebut... saya sebenarnya ingin mendedahkan dan berkongsi maklumat sahaja... lagipun ianya bukanlah perkara baru...Sekurang-kurangnya tend pemikiran orang lepih perlu dilakukan penghijrahan.

  Sekian, terima kasih.

  ReplyDelete

KUALA LIPIS BERSEJARAH