Wednesday, October 28, 2009

PERTUMBUHAN IDEOLOGI

Pertumbuhan Ideologi


http://almuthaqqaf.blogspot.com/2007/09/pertumbuhan-ideologi_10.html

Sejak abab ke 18,19 dan juga abad ke-20 dunia Barat dikatakan sedang berada dalam abad Idealogi (age of ideologies). Istilah ideologi mula-mula sekali dipakai oleh Destutt de Tracy (754-1836) dalam bukunya, Elements d'ideologie (1796) sebagai satu cabang zoologi untuk mengkaji secara saintifik tentang asal usul idea-idea. Tujuan praktikalnya ialah untuk menyediakn satu asas baru pendidikan yang bebas daripada prasangka agama dan metafizik.
Kini perkataan ideologi dipakai secara meluas untuk sebarang sistem kepercayaan, pemikiran atau kaedah sebagai asas tindakan social dan politik. Antara idealogi-idealogi yang terkenal ialah sekularisme, liberalisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan marxisme, evolusionisme atau darwinisme, Freudisme, eksistensialisme dan lain-lain lagi.
Suatu hakikat yang perlu dipandang berat ialah bahawa idealogi-idealogi tersebut bukan sahaja kebanyakannya dipelopori oleh tokoh-tokoh Yahudi, bahkan juga disebarluaskan oleh mereka dengan tujuan untuk menghancurkan manusia bukan yahudi (goyim). Hakikat ini didedahkan dalam Protokol Zionisme sendiri seperti yang berikut:
Biarkan mereka (goyim) dengan teori-teori (sains) itu. Kerana itulah yang sentiasa mempengaruhi mereka supaya mempercayai sepenuhnya teori-teori itu. Para intelek Goyim akan berasa bangga dengan pengetahuan mereka tanpa menentukan sama ada pengetahuan mereka itu betul atau tidak, dan mereka akan menggunakan pengetahuan mereka yang telah diperolehi daripada sains, yang telah digunakan oleh wakil-wakil khas kita, telah menyusun untuk membawa mereka kea rah yang kita mahu. Jangan menyangka bahawa kenyataan-kenyataan ini Kosong dan tidak bermakna. Renungkanlah kejayaan Yang kita usahakan untuk Darwinisme, Marxisme, Nietzscheisme. Bagi kita orang-orang Yahudi nyatalah Bahawa perintah-perintah ini akan melemahkan serta Meleburkan fikiran orang-orang Goyim (perkara 2:3)
Sesuai dengan tujuan asal penggunaan istilah ideologi untuk membebaskan manusia daripada prasangka agama dan metafizik, tidak syak lagi ideologyi-ideologi buatan manusia telah mempengaruhi tindakan manusia dalam kegiatan ilmu dan kehidupan mereka.1)
1) SEKULARISME
Walaupun dari segi istilahnya ia agak baru, namun pada praktiknya ia merupakan fenomena lama dalam sejarah Eropah, Kita mengetahui bahawa proses sekularisasi berjalan serentak dengan gerakan Renaisans dan gerakan refomasi kristian yang kemudiannya mencapai kemuncaknya pada era Enlightenment pad abad ke-18 apabila agama dan kepercayaan diperangi sebagai ajaran tahyul. Tentang istilah sekularisme itu sendiri, pada mulanya yang lebih banyak dipakai ialah atheisme atau fahaman tidak bertuhan, oleh tokoh-tokoh atheis Inggeris pada abad ke-19 seperti Shelley, Richard Carlile, G.J Holyoeke, Robert Cooper, Charles Southwell, Charles Bradlaugh, G.W Foote dan Chapman Cohen. Dan pada abad ke-20 pula ialah tokoh-tokoh seperti John Ellis McTaggrt, G.E Moore dan Bertrand Russell. Tetapi pada tahun1852 Holyoeke lalu mempopularkan istilah 'secularist' untuk menggantikan atheisme. Pandanganya disanggah oleh Bradlaugh, sehingga pada tahun1870 tercetus perdebatan sengit antara kedua-duanya kerana Bradlaugh tetap mempertahankan istilah atheisme,sedangkan Holyoeke menolaknya kerana dianggap kasar dan tidak bermoral. Sejak itu istilah sekularisme mula terkenal, walaupun dari segi konsepnya ia telah alma diamalkan.
2) LEBERALISME
Ia merupakan suatu fahaman tentang kebebasan, tokoh-tokohnya yang utama ialah John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), yang merupakan ahli Rosicrucian dan freemanson yang tersohor. Sesuai dengan melieunya, aliran ini memang paling dominant pada zaman Enlightenment dan revolusi perancis 1789. dengan dukungan Freemenson, aliran leberalisme merupakan ideologi yang terpengaruh dalam mencetuskan Revolusi Amerika 1776, Revolusi Perancis 1789, Revolusi-Revolusi 1848 dan revolusi-revolusi lainnya di Eropah. Sebenarnya leberalisme di sini bukanlah seperti yang difahami oleh pejuang-pejuang hak asasi manusia, iaitu bebas berfikir, bersuara dan bertindak untuk membasmi kezaliman. Leberalisme yang dituntut oleh Freemason ialah bebas membuat anarki dan konflik yang berterusan sehingga meruntuhkan nilai agama dan moral.
3) NASIONALISME
Akibat langsung daripada aliran leberalisme ialah semaraknya semangat nasionalisme. Sebagai reaksi terhadap dasar imperialisme Napoleon Bonaparte, lahirlah gerakan nasionalisme di negeri-negeri seperti Jerman dan Itali. Antara tokoh nasionalis terkemuka Itali ialah Giuseppe Mazzini, yang sangat terpengaruh kepada pemikiran Rousseau dan Mazzini itu senderi merupakan tokoh Freemason Itali abad ke-18 bersama Garibaldi.
Kadang-kadang nasionalisme mengambil bentuk yang sangat sempit, iaitu semangat rasisme atau rasialisme (semangat yang menekankan bahawa suku kaum sendiri yang paling unggul) dan tribalisme.Thomas Jefferson misalnya, sebagai sebagai tokoh Freemason yang terkemuka di Amerika, walaupun secara teori menerima konsep egalitarian tentang kesamaan manusia, tetapi nasih menganggap kulit hitam adalah lemah berbanding dengan kebolehan semulajadi orang kulit putih baik dari segi fizikal mahupun mental. Sebenarnya jika ditelusuri semangat rasisme dalam sejarah, ternyata usianya sangat tua sekali, iaitu semangat semitisme di kalangan oaring-orang Yahudiyang menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan. Semangat inilah menjadi asas kepada gerakan Zionisme pada zama moden, yang turut dikembangkan secara rahsia melalui gerakan Freemason dan Illuminati. Sebagai reaksi terhadap semangat Semitisme itu timbulah pula semangat anti-semitisme di Jerman, iaitu apabila Carl Ritter (1779-1859) menekankan keunggulan Ras Aryan atau bangsa Jerman khususnya sebagai bangsa yang terunggul.Doktrin Aryanisme kemudiannya menjadi dasar perjuangan parti Nazi pimpinan Hilter, yang menghapuskan berjuta-juta kaum Yahudi dalam tragedi Holocoust.
3) KAPITALISME
Kemudiannya tentang aliran kapitalisme, sebagai anak kandung liberalisme, ia berasakan prinsip individualisme yang kemudiannya melahirkan sistem pasaran bebas. Secara teorinya sistem ini dikembangkan oleh Adam Smith (1773-1779), melalui karyanya, The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun tercetusnya revolusi Amerika 1776. Sebagai seorang seorng penyokong Freemason, beliau sangat dipengaruh oleh John Locke. Bagaimanapun secara praktiknya sistem kapitalisme dikembangkan oleh kaum Yahudi yang sejak zaman-berzaman mengamalkan sistem riba dan monopoli dalam kegiatan ekonomi mereka.
Dalam agama Yahudi sendiri terdapat ajaran yang menghalalkan riba jika berusan dengan orang asing, tetapi melarangnya apabila berusan dengan orang yahudi (Sifir al-Tathniah 23 : 19) sebab itulah jesus Christ dikatakan sangat benci kepada pemiutang Yahudi, lantaran mereka mengamalkan riba. Mereka dianggap menyembah Mammon dan berkumpul di dalam Synagogue Satan (Revelation 2 : 9). Golongan kapitalis Yahudi memainkan peranan utama dalam peperangan saudara (1642-1649) dan Revolusi Gemilang 1688 di England yang membawa kejatuhan James 11 (1685-1688) dan seterusnya kenaikan orang yang mereka bantu, William of Orange dan isterinya Mery. Dengan kenaikan mereka, golongan yahudi ini mendesak agar diberikan kebenaran menubuhkan Bank of England, yang berjaya ditubuhkan pada tahun 1694 di bwah pimpinan William Paterson. Namun kemudian bank ini dikuasai oleh keluarga Rothschild, penganjur sistem kapitalis moden berbangsa Yahudi.
4) SOSIALISME
Mengenai aliran sosiallisme pula, ia juga di namakan komunismeatau marxisme, kerana menurut nama pengasasnya Karl Marx (1818-1883), seorang bangsa yahudi. Memang Komunisme dipengaruhi oleh Marx, tetapi dia sendiri dipengaruhi oleh Hegel dan Darwin. Dalam propagandanya sering ditekankan bahawa sosialisme bertentangan dengan kapitalisme dalam banyak hal,seperti masalah hak milik, masalah nilai lebih (surplus value) dan sebagainya. Tetapi itu pada zahirnya sahaja. Sedangkan hakikatnya baik kapitalisme mahupun sosialisme lebih merupakan saudra kembar sahaja, seperti dalam dua muka (two side of the same coin). Memang Marx banyak menyerang amalan surplus value sebagai jenayah terhadap rakyat, tetapi dia sama sekali tidak menyebutkan keburukan hutang dan riba (interest). Sebenarnya dalam sejarah sendiri sistem sosialis di Russia berjalan di bawah perancangan dan pembiayaan para kapitalis Yahudi. Bahkan Marx sendiri hidup di bawah ehsan kapitalis besar, Friedrich Engels. Pada hakikatnya kedua-dua ideologiekonomi ini terbina di atas prinsip yang sama, iaitu materialisme dan monetarisme. Atau lebih tepat, kedua-duanya adalah sub-sistem monetarisme belaka.
5) EVOLUSIONISME
Ia juga dinamakan Darwinisme menurut nema pengasasnya, Charles Darwin (1808-1882), seorang yahudi. Memang ada tokoh-tokoh evolusionis pra-Darwin seperti Lamark, Charles Lyell, William Paley dan Robert Malthus. Tetapi baru di tangan Darwin melalui dua buah bukunya. The Origin for spices (1859) dan The Descent of Man (1871) teori evolusi menadi terkenal. Dan selepas Darwin, timbul tokoh-tokoh pos-Darwinian seperti Haeckel, Hooker dan Thomas Huxley yang merupakan ahli The Royal Soceity of London. Pada asasnya terdapat dua konsep penting dalam teori Darwin . Pertama, anggapanya bahawa sepsis purba yang simple telah berevolusi menjadi sepsis yang kompleks melalui proses rawak atau kebetulan (accident, chance) tanpa bantuan dari sebarang kuasa. Kedua, proses rawak itu dipandu oleh pilihan tabii (natural selection) atau pertarungan tabii (way of nature) di mana yang kuat sahajalah yang akan hidup (survival for the fittest).
Prinsip evolusionisme telah mempengaruhi kelahiran pragmatisme, yang diasaskan oleh Charles S. Peirce (1839-1914),William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Dengan menolak konsep falsafah metafizik dan spekulatif, aliran pragmatisme lebih menekankan falsafah amali, yakni akibat yang praktikalnya (practical consequences) sebagai ukuran baik buruk sesuatu. Yang benar ialah yang bernilai praktikal atau yang dapat atau yang dapat dikerjakan (that which works). Dengan berfikir secara pragmatik, bererti kita mementingkan apa yang dapat dibuat, faedah dan keuntungannya, sesusai atau tidak dengan situasi atau realiti yang berbeza dab berubah-ubah, di samping menyediakan rancangan daruratnya sekali. Sedangkan apa sahaja yang tidak praktikal atau tidak dapat dikerjakan,semuanya itu tidak bernilai dan tidak berguna sama sekali.
6) FREUDISME
Kemudianya tentang aliran Freudian, sesuai dengan namanya, ia diasaskan oleh seorang tokoh berbangsa yahudi juga, Sigmund Freud (1856- 1939). Peranan yang terbesar ialah dalam bidang psikologi atau psikiatri dan psikoterapi, iaitu melalui teorinya tentang pengaruh kuasa tidak sedar (unconscious force) terhadap fikiran dan kelakuan manusia, serta teori respresi seks sebagai punca neurosis atau sakit jiwa. Pada mulanya Freud dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Alfred Adler dan Carl G. Jung. Tetapi lantaran teori-teori freud yang controversial itu mereka lalu berpisah dan menjadi tokoh psikologi yang terkenal pula.
7) EKSISTENSIALISME
Mengenai aliran eksistensialisme ia dipelopori oleh Soren Kierkegaard (1813-1835) dan dikembangkan oleh Martin Heidegger (1889-1976), Karl Jasper (1883-1969), dan novelis-novelis atheis seperti Jean-Paul Satre (1905-1980) dan Albert Camus (1913-1960). Bagi Kierkegaard yang masih percaya kepada tuhan, eksistensialisme lahir sebagai suatu reaksi atau protes terhadap masalah manusia yang serba rumit lagi membingungkan dan absurd. Tetapi ditangan Satre yang berbangsa Yahudi itu eksistensialisme sudah bercorak athestik.
Demikianlah antara lain ideologi-ideologi barat moden yang kemunculannya merupakan puncak proses sekularisasi yang bermula sejak zaman Renaisans sebelumnya. Memang tidak semua ideologi lahir kerana dorongan ilmu, tetapi dalam perkembangannya ia membawa natijah yang besar terhadap wajah dan arah ilmu pengatahuan itu sendiri. Ideologi nasionalisme misalnya, walaupun ia merupakan ideology politik, tetapi ia banyak mencorakan kegiatan ilmu dan penyelidikan yang dijalankan. Apalagi pada ideologi-ideologi yang bersifat ilmu pada mulanya, seperti Marxisme, Darwisme, dan Freudian, maka lebih jelas lagi kesannya terhadap wajah dan corak ilmu pengatahuan yang dihasilkan. Dan di dalam perkembangan dan penyebaran semuanya itu, di belakang tabir berdirilah dalangnya yang utama, iaitu golongan Yahudi dan konco-konconya yang biasanya terdiri daripada golongan yang berkuasa.

Tuesday, October 20, 2009

AWASI PROTOKOL YAHUDI


PROTOKOL-PROTOKOL ZIONIS YAHUDI

Protokol Yahudi telah dibawa ke pengetahuan umum pada tahun 1901M, apaila seorang wanita perancis telah mencuri naskhah protokol ini daripada seorang pemimpin tertinggi Freemasonary. Wanita tersebut telah mencurinya diakhir muktamar rahsia (Jewish Masonic Conspiracy) yang diadakan di Perancis. Di dalam naskhah asalnya tidak digunakan kalimah “Yahudi” kecuali di dalam dua tempat sahaja. Ianya hanya menggunakan perkataan “Kita” dan “Orang bukan Yahudi”(Goyyim). Protokol-protokol ini telahditerjemahkan ke bahasa Arab oleh Ust Mohd Khalifah Attunisi. Di bawah tajuk “Protokol Hukama Sohyuni”

1. Protokol Pertama
Cara memerintah sebaik-baiknya ialah dengan menggunakan kekerasan dan keganasan bukan dengan perbincangan ilmiah. Hak itu terletak kepada kekuatan. Siapa kuat, dialah berhak, kerana dalam hukum alam, kebenaran terletak dengan kekuatan. Sesungguhnya politik tidak sesuai dengan akhlak. Pemerintah yang berpandukan moral bukanlah ahli politik yang bijak. Mereka yang ingin memerintah, mestilah pandai menggunakan tipu helah dan matlamat menghalalkan cara. Minuman keras haruslah digunakan untuk mencapai tujuan itu.

2. Protokol Kedua
Bantuan-bantuan yang diberikan oleh bangsa yahudi melalui agen-agen Yahudi akan memperkuatkan kaum yahudi. Yahudi akan memerintah bangsa lain seperti bangsa itu memerintah negaranya sendiri, tanpa disedari bahawa mereka telah berada di bawah genggaman yahudi. Ketua pentadbir yang dilantik untuk mengatur pentadbiran negara, mestilah terdiri daripada orang-orang yang berjiwa budak, yang mudah diarah untuk kepentingan Yahudi. Melalui akhbar, Yahudi menggerakkan fikiran orang ramai serta mengambil kesempatan untuk mendapatkan emas, meskipun dari lautan darah dan airmata. Pengorbanan adalah perlu, kerana setiap nyawa dikalangan yahudi berharga seribu orang bukan Yahudi.

3. Protokol Ketiga
Yahudi akan menjadikan negara bukan Yahudi, sebagai gelanggang pertelagahan manusia yang boleh membawa huru hara, seterusnya menybabkan kemerosotan ekonomi. Yahudi akan berlagak sebagai penyelamat dengan mempelawa masuk ke ‘pasukan kita' iaitu Sosialis, komunis dan lain-lain yang dapat memberi ruang kepada Yahudi untuk menguasai bangsa bukan Yahudi. Dalam alam fikiran Yahudi, wajib ditanam perasaan bahawa semua haiwan itu (bukan bangsa Yahudi) akan tidur nyenyak apabila kenyang dengan darah. Ketika itulah senang bagi Yahudi memperhambakan mereka.

4. Protokol Keempat
Bangsa Yahudi mestilah menghapuskan segala bentuk kepercayaan agama serta mengikis daripada hati orang bukan Yahudi prinsip ketuhanan dan menggantikannya dengan perkiraan ilmu hisab serta lain-lain keperluan kebendaan. Fikiran orang bukan Yahudi mestilah dialihkan ke arah memikirkan soal perdagangan dan perusahaan supaya mereka tidak ada masa untuk memikirkan soal-soal musuh mereka. Akhirnya segala kepentingan akan jatuh ke tangan Yahudi.

5. Protokol Kelima
Sekiranya ada di kalangan orang bukan Yahudi cuba mengatasi bangsa Yahudi dari segi sains, politik dan ekonomi, maka bangsa Yahudi mestilah menyekat mereka dengan cara menimbulkan pelbagai bentuk perselisihan sehingga wujud konflik sesama mereka. Kesannya, mereka mengambil keputusa untuk tidak mencampuri permasalahan tersebut kerana ianya hanya difahami oleh orang-orang yang memimpin rakyat sahaja.

6. Protokol Keenam
Untuk memusnahkan perusahaan bangsa bukan Yahudi, ialah dengan cara merosakkan sumber pengeluaran dengan memupuk tabiat membuat kejahatan dan meminum minuman keras di kalangan pekerja, serta mengambil langkah menghapuskan orang orang terpelajar dari kalangan bangsa bukan Yahudi. Semua bangsa bukan Yahudi mestilah dipastikan menduduki mertabat kaum buruh yang melarat.
7. Protokol Ketujuh
Orang-orang Yahudi wajib menabur fitnah supaya timbul kekacauan, pertelagahan dan permusuhan di kalangan manusia. Bila timbul penentangan terhadap bangsa Yahudi, maka wajiblah orang Yahudi menyambutnya dengan peperangan secara total di seluruh dunia.

8. Protokol Kelapan
Pemerintah Yahudi akan dikelilingi oleh segolongan besar ahli-ahli ekonomi dan orang Yahudi sendiri akan dikelilingi oleh ribuan ahli-ahli korporat, jutawan dan usahawan.

9. Protokol Kesembilan
Yahudi akan mendirikan kerajaan diktator dengan membuat dan melaksanakan undang-undang yang tegas, iaitu undang-undang yang akan membunuh tanpa pengampunan. Yahudi akan merosakkan moral pemuda-pemuda bukan Yahudi dengan menanamkan teori-teori palsu dan ilmu-ilmu yang batil.

10. Protokol Kesepuluh
Yahudi akan membawa masuk racun ‘Liberalisma' ke dalam negara-negara yang bukan Yahudi supaya menggugat kestabilan politik. Pilihanraya diatur supaya boleh memberi kemenangan kepada pemimpin-pemimpin yang dapat bertugas sebagai agen yahudi dalam melaksanakan rancangan rancangan Yahudi.

11. Protokol Kesebelas
Bangsa Yahudi menyifatkan diri mereka sebagai serigala dan bangsa lain sebagai kambing. Bagi mereka, Yahudi merupakan bangsa yang terpilih dan mereka bertebaran ke atas muka bumi ini sebagai satu rahmat. Berada di perantauan atau negara asing yang nampak sebagai kelemahan, sebenarnya mencerminkan kekuatan yang dapat membawa bangsa itu ke pintu kekuatan di seluruh dunia.

12. Protokol Kedua belas
Yahudi akan mengubah pengertian tentang kebebasan atau kemerdekaan dengan mentafsirkan istilah itu sebagai mengamalkan apa-apa yang diperkenalkan atau dibenarkan oleh undang-undang sahaja. Kalau bangsa bukan Yahudi diberi permit menerbitkan sepuluh akhbaratau majalah, maka bangsa Yahudi mesti menerbitkan 30 akhbar atau majalah. Perkara ini amat penting kerana ia adalah alat untuk mengubah fikiran rakyat.

13. Protokol Ketiga belas
Bagi memastikan kejayaan usaha-usaha memonopoli dan mempercepatkan proses keruntuhan, maka bangsa Yahudi hendaklah menghapuskan golongan korporat dari bukan bangsa Yahudi di samping mengadakan spekulasi dan menyebarkan projek mewah, pesta-pesta serta pelbagai bentuk hiburan lain di kalangan bangsa bukan Yahudi kerana semua ini akan menelan kekayaan mereka. Untuk mengalih perhatian orang bukan Yahudi daripada memikirkan persoalan politik, maka agen Yahudi hendaklah membawa mereka kepada kegiatan-kegiatan hiburan, olahraga, pesta-pesta, pertandingan kesenian, kebudayaan dan lain-lain lagi.

14. Protokol Keempat belas
Para filosuf Yunani mestilah membincangkan kekurangan-kekurangan serta mendedahkan keburukan agama-agama lain. Para penulis Yahudi harus menonjolkan tulisan-tulisan grafi iaitu mengadakan sastera yang tidak bermakna, kotor dan keji.

15. Protokol Kelima belas
Apabila mendapat kekuasaan, bangsa Yahudi akan membunuh tanpa belas kasihan terhadap setiap orang yang menentangnya. Setiap pertubuhan yang merancang untuk menentangnya mestilah dihukum dan ahli-ahlinya dibuang negeri. Oleh itu, mesti didirikan sebanyak-banyaknya ‘FREMASONIC LODGE' iaitu tempat-tempat pertemuan rahsia orang orang Yahudi.

16. Protokol Keenam belas
Yahudi akan mendirikan universiti mengikut rancangan yang begitu tersusun. Pensyarah-pensyarah akan mendidik dan membentuk para pemuda supaya menjadi manusia yang patuh kepada pihak berkuasa (Yahudi). Bagaimanapun, ajaran-ajaran mengenai undang-undang negeri dan politik tidak akan diajar kecuali beberapa orang sahaja yang dipilih kerana kebolehan mereka.

17. Protokol Ketujuh belas
Yahudi meletakkan kehakiman dalam bidang yang sempit dan terhad. Guaman akan melahirkan orang-orang kejam, tidak berperikemanusiaan dan mempunyai tabiat buruk untuk mencapai kemenangan bagi orang yang dibelanya, walaupun terpaksa menghancurkan semangat keadilan dan mengorbankan kebajikan masyarakat.

18. Protokol Kelapan belas
The Kings of Jews akan dikawal oleh pengawal pengawal rahsia, kerana orang-orang yahudi tidak akan membuka pinti kepada kemungkinan adanya perancangan untuk menentang kegiatan Yahudi

19. Protokol Kesembilan belas
Bangsa Yahudi akan membicarakan orang orang yang melakukan kesalahan politik sama seperti orang yang mencuri, membunuh dan kesalahan-kesalahan yang lain. Orang ramai akan memandang kesalahan politik itu sebagai satu kesalahan yang hina dan timbul rasa benci kepada mereka yang melakukannya.

20. Protokol Kedua puluh
Bank Antarabangsa Yahudi akan memberi pinjaman kepada bangsa bukan Yahudi dengan kadar bunga yang tinggi. Pinjaman yang sedemikian, akan menyebabkan pertambahan kadar hutang berlipat kali ganda. Ekonomi orang bukan Yahudi akan lumpuh secara outomatik kesan pertambahan hutang tersebut.

21. Protokol Kedua puluh Satu
Yahudi menggantikan pasaran wang dengan institusi hutang kerajaan yang bertujuan untuk menetapkan nilai perusahaan mengikut pendapatan kerajaan. Institusi ini akan menawarkan pasaran 500 sijil pinjaman perusahaan dalam sehari atau membeli sebanyak itu juga. Dengan cara inilah segala perusahaan akan bergantung kepada Yahudi.

22. Protokol Kedua puluh dua
Untuk sampai ketujuan yang baik iaitu kekuasaan Yahudi yang berkuasa penuh dalam rangka meletakkan dunia dalam pemerintahannya, kadang-kadang kekerasan akan digunakan. Di tangan Yahudilah terletaknya pusat kekuasaan yang paling besar.

23. Protokol Kedua puluh tiga
Orang Yahudi wajib melatih seluruh umat manusia dalam meningkatkan rasa segan dan malu agar mereka terbiasa dengan sifat patuh dan setia kepada arahan Yahudi.

24. Protokol Kedua puluh empat
Kerajaan tidak boleh diserahkan kepada mereka yang tidak tahu selok belok pemerintahan. Hanya mereka yang boleh menunjukkan sikap keras, kejam dan boleh memerintah dengan tegas akan menerima teraju kerajaan daripada pemimpin-pemimpin kita (Yahudi).

Bacalah dgn tenang dan fikir2 kanlah.... untuk keterangan lanjut sila rujuk:

http://umplife.bestdiscussion.net/odd-news-f17/protokol-yahudi-t950.htm

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=71414431&blogId=480555684

http://buluh.iluvislam.com/?p=19

http://www.ismaweb.net/v2/Article838.html

http://ustazmoden.wordpress.com/2008/06/19/protokol-protokol-zionis-antarabangsa-sebagai-peringatan/

Thursday, October 15, 2009

MENJUNJUNG TRADISI MENZAHIR PERUBAHAN


Menjunjung Tradisi Menzahir Perubahan
Oct 15th, 2009 By administrator Category: Berita Eksklusif

http://umno-online.com/?p=4718


KUALA LUMPUR, 15 Okt. – Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak menyemarakkan semangat bangsa para perwakilan yang berada di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) melalui ucapan sulungnya sebagai Presiden UMNO pada Perhimpunan Agung Umno 2009.

Dalam ucapan perasmian tersebut, beliau yang juga Perdana Menteri telah menyusur semula perjuangan UMNO dengan mengaitkan kepada peristiwa-peristiwa semasa termasuklah penggubalan dasar-dasar dalam kerajaan yang membawa kepada kemajuan rakyat keseluruhannya.

“Untuk menongkah masa depan yang cemerlang, kita perlu berakar teguh, dengan beriktibar daripada sejarah dan sistem nilai, barulah kita berupaya untuk tegak menghadapi masa mendatang,” katanya.

Lantas dengan susur galur UMNO sejak ditubuhkan hinggalah mengharungi pelbagai krisis terbukti keteguhan UMNO tidak ada bandingannya sama ada krisis politik dalam negara atau krisis antarabangsa termasuklah kemelesetan ekonomi dunia.
“Umno tidak boleh lagi kelihatan sebagai parti yang hanya dilihat condong kepada satu-satu pihak sahaja,” katanya dengan penuh semangat.

Menurut beliau lagi, selama ini UMNO dihormati dan disegani sebagai sebuah parti politik disebabkan ia mendapat sokongan majoriti dari orang-orang Melayu dan Bumiputera, lantas kekuatan UMNO adalah bergantung kepada ahlinya.

Beliau juga turut menempelak pihak yang mengatakan UMNO parti perkauman kerana hakikatnya UMNO dan orang Melayu amat terbuka dan bertolak ansur dengan kaum lain.
“UMNO akan terus mendapat tempat selama mana kehendak dan kemampuan rakyat dapat dizahirkan dalam perjuangan, seterusnya dimanifestasikan dalam gerak kerja demi kepentingan rakyat menyeluruh,” katanya.

Beliau berkata sebagai tonggak parti pemerintah, UMNO akan terus menjuarai soal kebajikan dan periuk nasi semua rakyat dan mahukan gerak kerja parti selari dengan tuntutan zaman.
“Khidmat UMNO harus merata. Kita akan tetap menjadi parti yang pro kepada pertumbuhan ekonomi berdaya tahan, pengagihan kekayaan yang adil, jaringan keselamatan sosial menyeluruh dan kos hidup terkawal,” ujar beliau lagi kepada para perwakilan yang berjumlah 2,541 orang. "

Dalam ucapan tersebut juga, beliau turut menyeru semua bangsa Melayu untuk bersama-sama membentuk satu saf yang berasaskan pertautan pemikiran dan memulih silaturrahim demi kepentingan bersama.

“Apa yang penting, ahli-ahli UMNO perlu mewajahkan peri laku mulia dan nilai-nilai murni sebagai asas jati diri dan kekuatan parti,” tegasnya.

Beliau yang mengambil alih tampuk kepimpinan parti melalui proses peralihan daripada pemimpin sebelumnya Tun Abdullah Ahmad Badawi Mac lalu turut berpesan kepada golongan pemimpin di semua peringkat lapisan agar sentiasa melakukan muhasabah dalam diri, melihat kelemahan dan memperbetulkan kekhilafan.

“Janganlah segan untuk turun ke bawah dan merapatkan diri dengan akar umbi sekalipun kita menyandang jawatan tinggi – ini kerana mereka yang menunjukkan keikhlasan dan merasai keseronokan menabur bakti kepada rakyat akan menjadi pemimpin yang disanjung.”

Dalam proses perubahan UMNO juga, beliau menegaskan bahawa kriteria dalam menentukan calon pilihan raya akan diubah kerana calon itu perlulah seseorang yang diterima masyarakat tempatan di samping mempunyai kualiti untuk berkhidmat kepada tiga peringkat penting iaitu peringkat rakyat, peringkat parti dan peringkat negara.

Beliau juga mengajak agar ahli-ahli UMNO berhijrah meninggalkan gejala negatif seperti politik wang supaya UMNO menjadi parti yang bersih dan dihormati setelah pindaan perlembagaan parti dibuat pada Perhimpunan Agung Khas UMNO.

Katanya pindaan itu bukan bersifat kosmetik mahu pun tempel-tempelan, sebaliknya ia adalah perubahan secara tuntas dan signifikan.

Wednesday, October 14, 2009

RUKUN PEMBAHARUAN UMNO


4 Rukun Pembaharuan – TPM

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1014&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_03.htm


KUALA LUMPUR 13 Okt. – Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan empat rukun yang perlu digerakkan oleh seluruh warga UMNO bagi menjayakan perubahan dan pembaharuan demi kelangsungan perjuangan parti terus relevan serta mendapat kepercayaan rakyat.

Dalam ucapan bertajuk Menggalas Tuntutan Perubahan ketika merasmikan serentak Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri di sini malam ini, Timbalan Presiden parti mengingatkan tanpa kesediaan untuk berubah, UMNO akan diubah.

Muhyiddin menekankan betapa perlunya menerima hakikat bahawa landskap politik negara sudah berubah, nilai dan budaya politik masyarakat Melayu sendiri juga telah berubah.

“Tidak ada ertinya sekiranya kita hanya mampu berubah tetapi tidak menjadikan UMNO relevan dengan putaran masa. UMNO perlu relevan memahami suara, bahasa, gaya dan nuansa politik baru,” kata beliau dalam ucapan perasmian sulungnya itu yang dihadiri oleh 2,379 perwakilan Pemuda, Wanita dan Puteri.

Empat rukun bagi melakukan perubahan dan pembaharuan parti itu perlu bermula dengan
1. kesatuan minda (wahdatul fikr);
2. dihayati dengan kesatuan hati (wahdatul qalb);
3. bergerak dengan kesatuan amal (wahdatul amal); dan
4. menuju kesatuan matlamat (wahdatul hadaf).

“ Dengan terbinanya kesatuan minda, UMNO akan mempunyai visi perjuangan yang jelas. Terjalinnya kesatuan hati, setiap daripada kita akan menjiwai erti perjuangan UMNO. Dengan terbentuknya kesatuan amal, kita bergerak dan bertindak di atas satu landasan dan satu pasukan. Dengan terpaterinya kesatuan matlamat, kita akan dapat mencapai tujuan perjuangan kita demi agama, bangsa dan tanah air.

“ Sekiranya kita dapat menghayati dan melaksanakan keempat-empat rukun ini, kita pasti akan melahirkan generasi pemimpin Ulul Albab yang teguh imannya, tajam ilmunya dan berkat perjuangannya.”

Sambil merujuk peringatan Allah dalam ayat al-Quran surah al-Shof, ayat 4, Muhyiddin berkata, parti perlu sentiasa diperkukuh dan dimantapkan, perlu bergerak sederap dan senafas, setia memikul amanah, menurut perintah dan meletakkan matlamat perjuangan parti mengatasi kepentingan amarah diri.

“Marilah kita menterjemahkan amanat Presiden agar tidak ada lagi di antara kita yang menjadi batu api, batu ronson, kaki cucuk, talam dua muka, pepat di luar rencong di dalam dan si Kitol yang lidah bercabang, langkah menyilang.

“Tidak ada lagi perpecahan dalaman, tidak ada lagi Team A, Team B seperti dulu, tidak ada lagi gerakan jatuh menjatuhkan pemimpin dan tidak ada lagi perebutan kuasa sehingga parti menjadi mangsa. Yang ada hanya satu wadah, satu pasukan, satu UMNO,” kata beliau.

Timbalan Presiden menegaskan, UMNO tidak tertegak sebagai parti yang statik, jumud dan beku ketika zaman sedang berubah dengan pantas.

“ Saya yakin UMNO mahu berubah. UMNO telah mula berubah. Dan UMNO akan terus membuat perubahan untuk kebaikan. Sebagai sebuah parti yang lahir dari suara Melayu dan yang mendapat dokongan rakyat, UMNO pasti akan melakukan perubahan untuk mencapai kebaikan.

“UMNO mengambil serius tuntutan ke arah perubahan ini kerana proses pembugaran semula adalah kunci kekuatan UMNO masa kini bagi menghadapi cabaran semasa dan akan datang,’’ katanya.

Tradisi perjuangan UMNO membela bangsa, kata Muhyiddin, tidak pernah padam meskipun terpaksa berhempas pulas dalam gelombang sistem politik demokrasi.

“Kita sedar demokrasi tidak mengenal rekod pencapaian dan sejarah perjuangan silam. Sebuah parti yang banyak berjasa dan gah berkuasa sekalipun boleh rebah sekiranya tidak lagi diterima rakyat,” jelasnya.

Muhyiddin bagaimanapun menegaskan: “UMNO mampu menempuh cabaran ini dan memenuhi harapan baru. Ini kerana UMNO adalah parti yang pragmatik dan pantas membaca keadaan serta berani membuat perubahan.”

Beliau bagaimanapun menarik perhatian bahawa bukan UMNO sahaja perlu berubah tetapi parti-parti komponen Barisan Nasional (BN) yang lain juga perlu berubah.

“Kita perlu bersedia untuk melakukan transformasi yang lebih mendalam termasuk mencapai muafakat baru dalam hubungan antara parti-parti dalam BN. Muafakat baru ini mestilah berlandaskan semangat penerimaan antara kaum dan penyanjungan terhadap kepelbagaian sebagai sumber kekuatan kita sebagaimana digariskan oleh Presiden dalam gagasan 1Malaysia.”

Dalam mendepani cabaran semasa, Muhyiddin menyatakan keadaan zaman gila (jaman edan) seperti digambarkan oleh pujangga Ronggowarsito dapat dirasakan apabila rakyat dihidangkan dengan fitnah dan pembohongan sehingga kekeliruan dan kepalsuan menjadi kebiasaan.

“Khabar angin, provokasi, cerita palsu, berita sensasi sengaja direka untuk membangkitkan rasa benci terhadap musuh. Masyarakat sukar untuk membezakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara kebaikan dan kemungkaran. Akhirnya, yang benar menjadi palsu, yang palsu menjadi benar. Yang maaruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi maaruf. Yang adil menjadi zalim, yang zalim menjadi adil. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak."

“ Ini adalah hasil tangan-tangan mereka yang melakukan kerosakan atas nama kebebasan, kesaksamaan, keadilan dan juga atas nama agama. Matlamat menghalalkan cara, walaupun taruhannya sebuah bangsa dan negara.”

Dalam menangani situasi tersebut, Muhyiddin mengajak warga UMNO terus berjuang dengan berbekalkan semangat dan iltizam membela agama, bangsa dan negara.

Tuesday, October 13, 2009

UMNO DAN PERUBAHAN

UMNO Dan Perubahan

http://umno-online.com/?p=4600

KUALA LUMPUR, 13 Okt – BAGI memastikan kelangsungan UMNO sebagai sebuah parti yang tetap kukuh dan teguh pada masa hadapan, sememangnya perubahan dilakukan dengan kesesuaian sebagai landasan utama meneruskan perjuangan termasuklah meminda perlembagaan yang akan direalitikan dalam persidangan Perhimpunan Agung UMNO 2009 ini.
Perlu difahami, kesanggupan para pemimpin dalam teraju atasan untuk meminda perlembagaan parti, sesungguhnya adalah bukti kesungguhan bagi merealisasikan apa yang pernah dikata iaitu mahukan perubahan, lantas perubahan dilakukan dalam semua aspek.

Lantaran itu, kesedaran atas satu perubahan memastikan bahawa pindaan perlembagaan UMNO ini dibuat bukan sekadar hanya melepas batuk ditangga sebaliknya dilakukan dalam satu persidangan khas dengan perancangan dan rangka teliti meliputi semua aspek.
Usul pindaan tersebut yang akan dibahaskan oleh para perwakilan juga bertunjangkan empat perkara iaitu;

1. dilakukan atas keinsafan dan kesungguhan UMNO untuk berubah.
2. dilakukan berdasarkan tuntutan ahli dan kepemimpinan akar umbi.
3. perubahan berdasarkan pola landskap politik semasa dan akan datang
4. perubahan yang membabitkan UMNO melalui proses tepat dan betul.

Selaras dengan itu juga, ia adalah untuk memastikan bahawa UMNO menjadi lebih terbuka, demokratik dan inklusif berdasarkan pindaan yang menjurus kepada lapan perkara pokok membabitkan:

1. Perluasan jumlah perwakilan yang bakal menentukan kepemimpinan tertinggi parti.
2. Penghapusan sistem kuota.
3. Perjalanan mesyuarat perwakilan secara serentak.
4. Menghakupayakan sayap Wanita, Pemuda dan Puteri di cawangan.
5. Menambah bilangan ahli jawatankuasa lantikan Wanita.
6. Menjadikan yuran keahlian RM2 sebagai yuran seumur hidup.
7. Memberi kuasa sayap pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri meluluskan keahlian baru
8. Mengiktiraf sumbangan Setiausaha Bahagian.

Sesungguhnya, perubahan dalam UMNO ini juga bukan hanya untuk memenuhi tuntutan semasa malahan ia j adalah sebagai alternatif utama bagi memastikan kesinambungan warisan yang akan terus menjadi pusaka kepada generasi akan datang lantas memastikan kewujudan UMNO terus relevan.

Atas kesinambungan warisan parti tersebutlah maka kini taraf hidup rakyat Malaysia adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan sebelum merdeka. Di samping dapat menidakkan segelintir pihak yang hanya tahu mengecam, tidak suka melihat orang melayu miskin, tetapi mereka juga tidak suka melihat orang melayu maju dan berjaya.Dalam masa yang sama, mereka sendiri tidak ada cadangan untuk membuat sesuatu demi kemajuan melayu.

Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, yang juga Pengerusi Jawatankuasa Induk Pindaan Perlembagaan UMNO pernah memaklumkan bahawa dengan pindaan tersebut purata 500 perwakilan setiap satu daripada 191 UMNO bahagian (dengan jumlah keseluruhan 146,500 orang) akan terbabit dalam proses pemilihan barisan kepemimpinan Majlis Tertinggi (MT) UMNO mulai 2011. Daripada jumlah itu, 51,000 adalah daripada kalangan sayap pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri.

Lantas, bersandarkan kepada kewajaran melihat ahli UMNO yang berjumlah lebih 3.4 juta, sememangnya memberi lebih hak kepada ahli untuk menentukan kepemimpinan dengan menggariskan syarat-syarat tertentu adalah perlu, dan inilah yang akan dilakukan!

Sunday, October 11, 2009

SAMBUTAN AIDIL FITRI 1430H

Assalamualaikum wbt.
Salam 1Malaysia

Dengan segala hormatnya saya bersama barisan AJK UMNO Bahagian Lipis menjemput YB Dato'/Dato'/Tuan/Puan ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidil Fitri anjuran UMNO Bahagian Lipis.


Tarikh : 12/10/2009

Jam : 3.30 petang

Tempat : Dewan Residen Lipis


Sekian, Terima Kasih.


Daripada:

Ketua UMNO Bahagian Lipis

KUALA LIPIS BERSEJARAH